Súčasná etika úpravy genómu rastlín a zvierat v EÚ

Autori

  • Martin Daňko Comenius University
  • Petra Zarska Comenius University

Abstrakt

Biotechnologické vynálezy za posledné desaťročie značne pokročili. Zlepšenie prinieslo na svetlo aj etické problémy s nimi súvisiace. Etické názory na úpravu genómu sa vyvíjajú spolu s vedeckým pokrokom. Zostáva etika úpravy genómu rastlín a zvierat nezmenená? Existuje v konkrétnych prípadoch posun? Autori sa zameriavajú na pohľad Európskej skupiny pre etiku v oblasti vedy a nových technológií (ďalej iba ako “EGE”)[1]. Autori tiež analyzujú možný vplyv názorov tejto skupiny pre etiku na biotechnologické vynálezy založené na úprave genómu rastlín a zvierat. Prvá kapitola je zameraná na etické otázky úpravy genómu rastlín a druhá kapitola mapuje etiku úpravy genómu zvierat. Záver hodnotí súčasnú etiku úpravy genómu rastlín a zvierat v EÚ odvodenú zo Stanoviska EGE.

 

[1] European Group on Ethics in Science and New Technologies alebo Európska skupina pre etiku v oblasti vedy a nových technológií, v texte je používaná skratka EGE.

Downloads

Publikované

2023-12-29

How to Cite

Daňko, M., & Zarska, P. (2023). Súčasná etika úpravy genómu rastlín a zvierat v EÚ. ComenIUS, 3(2). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/773