Etický kódex časopisu

COMENIUS ČASOPIS
ETICKÝ KÓDEX

PREAMBULA

Slovenský vedecký časopis Comenius časopis (ďalej len „časopis“) je nezávislým odborným a vedeckým periodikom.

Redakčná rada časopisu (ďalej len „redakčná rada“) verí, že jeho prvoradým cieľom je slúžiť odbornej právnickej verejnosti prostredníctvom publikácie kvalitných príspevkov, ktoré majú veľký vplyv na neustály a progresívny rozvoj právnej teórie a právnej praxe a tým prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti.

Redakčná rada si uvedomuje „silu jazyka“, a preto kladie vysoké nároky na jednotlivých autorov, ktorých príspevky sú publikované v časopise. Cieľom takýchto nárokov je rozvíjať kritické myslenie verejnosti a prispieť tak k rozvoju odbornej a slušnej diskusie vedenej nielen v oblasti právnej vedy. Práca jednotlivých autorov musí byť presná, zrozumiteľná, citlivá, odborná, objektívna a primeraná. Špecifické požiadavky sú kladené na recenzentov, šéfredaktorov a členov redakčnej rady.

Aby sa zabezpečilo dosiahnutie stanovených cieľov, prijímame nasledujúci Etický kódex:

Článok 1

Úvodne ustanovenia

(1) Tento Etický kódex ustanovuje etické povinnosti jednotlivých autorov, recenzentov, šéfredaktorov a členov redakčnej rady a je pre nich záväzný.

(2) Tento Etický kódex zabezpečuje vysokú odbornú kvalitu časopisu tým, že špecifikuje etické normy pre uverejňovanie príspevkov a predchádza porušovaniu týchto noriem.

(3) Na všetky fázy redakčného procesu a recenzného procesu (ďalej len „publikačný proces“) dohliada redakčná rada, ktorá zároveň dbá na dodržiavanie všetkých noriem etického správania vo všetkých fázach publikačného procesu a s ohľadom na všetky dotknuté osoby.

Článok 2
Autori

(1) Autori predkladajú redakčnej rade len svoje originály rukopisov a túto skutočnosť sú na požiadanie schopní preukázať. V prípade, že autori pri príprave svojich rukopisov použili zdroje vytvorené inými autormi, sú povinní uviesť presné a úplné citácie týchto zdrojov. Plagiátorstvo v akejkoľvek forme predstavuje neetické správanie a redakčná rada ho považuje za neprijateľné.

(2) Autori predkladajú redakčnej rade len doteraz nepublikované rukopisy; časti obhájených záverečných a dizertačných prác sa prijímajú na zverejnenie, autor je však povinný túto skutočnosť uviesť. Zaslaním svojich rukopisov do časopisu autori potvrdzujú, že sú jedinými držiteľmi autorských práv; v prípade, že rukopisy pripravuje skupina autorov, hlavný autor tiež riadne uvedie, kto sú všetci ostatní spoluautori a zároveň preukáže, že všetci títo spoluautori súhlasili so zaslaním rukopisu do časopisu. Spoluautori sú tí, ktorí sa podstatnou mierou podieľali na príprave rukopisu svojím tvorivým úsilím a ich mená musia byť uvedené v rukopise. Porušenie autorských práv iných držiteľov autorských práv predstavuje neetické správanie a redakčná rada ho považuje za neprijateľné.

(3) Autori používajú argumentáciu postavenú na objektívnych základoch vedúcich k objektívnym zisteniam ich vedeckého výskumu. Poskytovanie zavádzajúcich alebo úmyselne nepravdivých vyhlásení predstavuje neetické správanie a redakčná rada ho považuje za neprijateľné.

(4) Autori sú povinní upozorniť šéfredaktora na konflikt záujmov súvisiaci s odovzdaním ich rukopisov. Neinformovanie šéfredaktora o akomkoľvek takomto konflikte záujmov predstavuje neetické správanie a redakčná rada ho považuje za neprijateľné.

(5) Zaslaním svojich rukopisov autor súhlasí s procesom publikovania a najmä so zaslaním takýchto rukopisov do double-blind recenzného konania a na ďalšie posúdenie rukopisov redakčnou radou. V prípade, že autori po odoslaní svojich rukopisov zistia, že došlo k závažnej chybe alebo k iným závažným nepresnostiam v ich prácach, upozornia na to šéfredaktora. Autori sú povinní v súvislosti s danou záležitosťou spolupracovať so šéfredaktorom a poskytnúť mu potrebnú a urýchlenú súčinnosť na odstránenie takýchto závažných chýb alebo nepresností alebo stiahnutie rukopisu z procesu publikovania. Tieto povinnosti platia pre autorov aj pri uverejnení opravy danej chyby v už publikovanom príspevku. Neoznámenie skutočnosti, že došlo k závažnej chybe alebo k iným závažným nepresnostiam alebo neposkytnutie pomoci, sa považuje za neetické správanie a redakčná rada ho považuje za neakceptovateľné.

(6) Autori odovzdaním svojich rukopisov udeľujú redakčnej rade právo tieto rukopisy publikovať (ako ich vytlačiť, tak aj uverejniť v elektronickej podobe) bez nároku na odmenu za zverejnenie. Autori tiež súhlasia so zaradením svojich príspevkov do všetkých databáz, ktorých je alebo bude časopis súčasťou. Autori zároveň súhlasia s uvedením svojho mena, priezviska, miesta výkonu práce a e-mailovej adresy v časti príspevku s názvom „kontaktné údaje“.

 

Článok 3
Recenzenti

(1) Recenzia je podstatnou a neoddeliteľnou súčasťou formálnej odbornej komunikácie. Hlavnou úlohou recenzentov je pomáhať redakčnej rade a šéfredaktorovi pri rozhodovaní o tom, či konkrétny rukopis bude publikovaný alebo zamietnutý. Recenzia pomôže autorovi rukopisu vykonať zmeny v rukopise, a tým ho vylepšiť. Recenzenti nesmú recenzovať rukopisy, v súvislosti s ktorými by mohol vzniknúť konflikt záujmov vyplývajúci buď zo súťaže alebo iného vzťahu medzi recenzentom a autorom. Recenzenti upovedomia šéfredaktora o akomkoľvek konflikte záujmov, ktorý môže vzniknúť.

(2) Recenzenti zabezpečia dôvernosť všetkých informácií obsiahnutých v rukopisoch. Redakcia považuje rukopisy za dôverné a recenzenti ich preto nesmú zverejňovať ani o nich s nikým diskutovať. Výnimku z vyššie uvedenej povinnosti udeľuje šéfredaktor. S dôležitými informáciami a myšlienkami získanými počas recenzného procesu sa bude tiež zaobchádzať ako s dôvernými, a preto ich recenzenti nepoužijú na získanie akéhokoľvek osobného prospechu.

(3) Redakčná rada je toho názoru, že autori, ktorých príspevky už boli v časopise publikované, ako aj tí, ktorí majú v úmysle zaslať svoje príspevky do časopisu, považujú za súčasť profesionálnej etiky pôsobiť ako recenzenti iných rukopisov. V prípade, že sa určený recenzent domnieva, že nedisponuje potrebnými odbornými znalosťami alebo predpokladá, že z akýchkoľvek dôvodov nebude schopný takýto posudok vypracovať v určenom termíne, je takýto recenzent povinný oznámiť to šéfredaktorovi a bude z recenzného konania vylúčený.

(4) Proces preskúmania je na oboch stranách anonymný (dvojito zaslepené vzájomné preskúmanie). Recenzenti pripravia svoje posudky objektívnym spôsobom. Dodržiavajú zásadu rovnakého zaobchádzania a nediskriminujú autorov rukopisov, či už skutočných alebo domnelých, z dôvodu pohlavia, náboženstva alebo viery, rasy, národnosti, etnickej príslušnosti, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželstva alebo rodiny. stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodovej línie alebo iného postavenia alebo na základe toho, že autor rukopisu bol mimo publikačného procesu obvinený pre trestné alebo iné protispoločenské správanie. Recenzie musia byť pripravené osobne a podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia.

(5) Recenzenti bez zbytočného odkladu upovedomia šéfredaktora o okolnostiach, za ktorých by mal byť konkrétny rukopis zamietnutý. Samotná recenzia musí byť spracovaná objektívne a slušne, pričom kritika autora ako osoby je neprípustná. Recenzenti vyjadrujú svoje názory profesionálnym, jasným a zrozumiteľným spôsobom a musia ich primerane podložiť relevantnými argumentmi. Recenzenti uvedú, ktoré údaje alebo informácie sú citované nesprávne alebo nie sú citované vôbec. Recenzenti upovedomia šéfredaktora o akejkoľvek podstatnej podobnosti alebo prekrývaní sa recenzovaného rukopisu a akéhokoľvek iného už publikovaného článku alebo publikácie, o ktorej sa recenzenti dozvedeli. Recenzenti podložia takéto oznámenie príslušnými dokumentmi.

(6) V prípade odmietnutia rukopisu sa nepublikované informácie obsiahnuté v predloženom rukopise nepoužijú vo vlastnom výskume recenzentov bez výslovného písomného súhlasu príslušného autora. Recenzenti nepoužijú informácie získané pri príprave recenzie ani vo svoj prospech, ani v prospech inej osoby, ani neznevýhodňujú autorov ani ich nediskreditujú.

(7) Šéfredaktor a redakcia priebežne kontrolujú, či recenzenti dodržiavajú svoje povinnosti. Nedodržanie povinností uvedených v bodoch 1 až 6 sa považuje za neetické správanie a redakčná rada ho považuje za neakceptovateľné.

 

Článok 4
Šéfredaktor

(1) Šéfredaktor dbá, aby v súvislosti s procesom publikovania nevznikol konflikt záujmov. Na šéfredaktora sa vzťahujú zákonné požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy týkajúce sa ohovárania, porušovania autorských práv a plagiátorstva.

(2) Šéfredaktor dbá na to, aby boli rukopisy prijímané na základe plného dodržiavania zásad rovnakého zaobchádzania, a preto nesmie odmietnuť rukopis z dôvodu pohlavia, náboženstva alebo viery, rasy, národnosti alebo etnickej príslušnosti, zdravotné postihnutie, vek, sexuálna orientácia, manželský alebo rodinný stav, farba pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, majetok, rodinná línia alebo iné postavenie alebo na základe toho, že autor rukopisu bol obvinený z trestného činu alebo iného protispoločenského správania mimo procesu publikovania.

(3) Šéfredaktor dbá na zachovanie dôvernosti informácií súvisiacich s odovzdaným rukopisom a chráni daný rukopis pred zničením, poškodením, stratou alebo odcudzením.

(4) Šéfredaktor dbá na to, aby recenzia rukopisov bola nezaujatá a nestranná a aby sa rukopisy posudzovali len podľa ich obsahu. Šéfredaktor môže konzultovať s členmi redakčnej rady a recenzentmi a spolupracovať s nimi. Šéfredaktor zabezpečí, aby sa autorom poskytli anonymné recenzie a aby ich začlenili do svojich rukopisov. Šéfredaktor má právo prijať alebo odmietnuť rukopisy alebo požiadať o ich opätovné zaslanie. Ďalej má právo dočasne pozastaviť alebo zastaviť proces publikovania v prípade podozrenia, že rukopis je výsledkom plagiátorstva alebo obsahuje nepravdivé údaje. Šéfredaktor zabezpečí kontrolu rukopisov prostredníctvom systému na odhaľovanie plagiátov.

(5) Na zabezpečenie príslušnej odbornej kvality rukopisov a ich obsahu šéfredaktor zabezpečí vykonanie úvodného interného hodnotenia rukopisov. Takéto počiatočné interné hodnotenie sa zameria tak na formálne požiadavky, ako aj na to, či rukopisy spadajú do pôsobnosti časopisu. V prípade, že takéto hodnotenie bude negatívne, šéfredaktor o tom bez zbytočného odkladu upovedomí autora daného rukopisu. Ďalej šéfredaktor kontroluje, či autori rukopisov a recenzenti dodržiavajú publikačnú etiku.

(6) Za rozhodnutie o vydaní rukopisov zodpovedá šéfredaktor. Šéfredaktor má právo dočasne pozastaviť proces publikovania v prípade, že sa ukáže, že rukopis je výsledkom plagiátorstva, je nepravdivý alebo inak podstatne chybný. Redakčná rada vždy prerokuje, či je publikačný proces pozastavený alebo nie. Za opravy, vysvetlenia alebo ospravedlnenia súvisiace s uverejneným príspevkom zodpovedá šéfredaktor.

(7) Redakčná rada kontroluje dodržiavanie povinností šéfredaktora. Nedodržanie povinností uvedených v odsekoch 1 až 6 vyššie zo strany šéfredaktora sa považuje za neetické správanie a redakčná rada ho považuje za neprijateľné.

Článok 5
Redakčná rada

(1) O uverejnení rukopisu v časopise rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá v tejto súvislosti zohľadní výsledky recenzného konania, iné podklady získané od šéfredaktora, resp. dokumenty získané pri vykonávaní vlastných odborných činností. Redakčná rada schváli uverejnenie rukopisu v časopise, ak je rukopis taký významný, že prispeje k ďalšiemu rozvoju právnej vedy a právnej praxe, alebo v osobitných prípadoch prispeje k ďalšiemu rozvoju iných príbuzných odborov.

(2) Redakčná rada dbá na to, aby rozhodnutie o uverejnení rukopisu bolo nezaujaté, nestranné a aby sa rukopis posudzoval len podľa jeho obsahu. Redakčná rada postupuje v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a nesmie odmietnuť uverejnenie rukopisu z dôvodov skutočných alebo domnelých, pohlavia autora, náboženstva alebo viery, rasy, národnosti alebo etnickej príslušnosti, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie. , manželský alebo rodinný stav, farba pleti, jazyk, politické alebo iné názory, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rodinná línia alebo iné postavenie alebo na základe toho, že autor rukopisu bol obvinený z trestného činu alebo iného protispoločenského správania mimo procesu publikovania.

(3) Člen redakčnej rady nesmie poskytnúť žiadne informácie o zaslanom rukopise tretím osobám okrem autorov, recenzentov, budúcich recenzentov, ostatných členov redakčnej rady a osôb poverených technickou stránkou publikovania.

(4) V prípade, že redakcia prijme rozhodnutie, na základe ktorého sa rukopis nezverejní, nesmie žiadny člen redakčnej rady použiť nepublikované informácie obsiahnuté v zaslanom rukopise vo vlastnom výskume bez získania najprv výslovný písomný súhlas jeho autora. Dôležité informácie alebo myšlienky získané počas procesu publikovania sú považované za dôverné a členovia redakčnej rady ich nemôžu použiť na získanie akéhokoľvek osobného prospechu. Redakčná rada sa vyvaruje posudzovania príspevkov, pri ktorých by mohol vzniknúť konflikt záujmov či už z konkurenčných alebo iných vzťahov, vrátane vzájomnej spolupráce s autormi. Redakčná rada týmto vyzýva autorov, aby upozornili na možný konflikt záujmov.

(5) Redakčná rada podnikne osobitné kroky v prípade doručenia sťažnosti etického charakteru na odovzdaný alebo publikovaný rukopis. Takéto opatrenia zvyčajne zahŕňajú kontaktovanie autora rukopisu a náležité a citlivé posúdenie príslušnej sťažnosti alebo uplatnených nárokov. Súčasťou týchto opatrení je aj ďalšia komunikácia s príslušnými orgánmi a organizáciami a v prípade, že sa takáto sťažnosť ukáže ako oprávnená, zverejní sa oprava, prípadne sa príspevok stiahne a pod. Každé neetické konanie súvisiace s publikovaním v časopise, o ktorom sa píše, podlieha skúmaniu, a to aj v prípadoch, keď bol rukopis odovzdaný alebo publikovaný už dávnejšie.

(6) Jednotliví členovia redakčnej rady si navzájom kontrolujú dodržiavanie povinností. Nedodržanie povinností uvedených v odsekoch 1 až 5 vyššie predstavuje neetické správanie a považuje sa za neprijateľné.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

Časopis a všetky právne záležitosti a právne úkony s ním súvisiace sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave, 1. júla 2023.