Problematika vymedzenia pojmu právnej ochrany pôdy ako súčasti životného prostredia

Autori

  • Ľudovít Máčaj Comenius University in Bratislava

Abstrakt

Ochrana pôdy na Slovensku je stále veľmi diskutovanou a významnou témou. Aj keď sa nedávno stala predmetom politického záujmu, najmä kvôli prijatiu regulácií nakladania s jej vlastníctvom, nemôžme zabúdať, že má aj mnohé ďalšie aspekty, ako napríklad spoločenské alebo ekonomické.

V tomto článku sa zameriavame na právny základ a reguláciu tejto ochrany. Je upravená v mnohých právnych predpisoch a zasahuje do viacerých oblastí, od všeobecnej ochrany pôdy, lesníctva a lesného hospodárstva, starostlivosti o poľnohospodársku pôdu, právnych vzťahov pri užívaní pôdy, pozemkových spoločenstiev, až po mnohé iné. Článok hľadá rozdiely medzi právnou ochranou pôdy (pozemkov) ako predmetu právnych vzťahov a právnou ochranou pôdy ako zložky životného prostredia.

Downloads

Publikované

2023-12-29

How to Cite

Máčaj, Ľudovít. (2023). Problematika vymedzenia pojmu právnej ochrany pôdy ako súčasti životného prostredia. ComenIUS, 3(2). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/766