Quo vadis postavenie transrodových ľudí na Slovensku?

(Správa z konferencie)

Autori

Kľúčové slová:

Transrodoví adolescenti, nebinárne osoby, zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike, princíp sebaurčenia

Abstrakt

Dňa 29. septembra 2023 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia s názvom "Quo vadis postavenie transrodových osôb na Slovensku?". Zorganizoval ju riešiteľský tím projektu VEGA 1/0350/21, ktorý sa zameriava na etické a právne aspekty súvisiace s informovaným súhlasom maloletých transrodových osôb. Projektový tím pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným cieľom konferencie bolo iniciovať vecnú diskusiu o etických, medicínskych a právnych princípoch starostlivosti o transrodových a nebinárnych adolescentov v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu boli pozvaní odborníci z oblastí psychiatrie, psychológie, endokrinológie, práva, filozofie či etiky. Neoddeliteľnou súčasťou konferencie bola prednáška a účasť transrodových a nebinárnych osôb v diskusnom paneli. Potvrdilo sa, že princíp sebaurčenia je základom pre ďalší rozvoj právneho rámca a zdravotníckych služieb na Slovensku.

Author Biographies

Ľubomír Batka, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.
Katedra teórie práva a filozofie práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6
811 00 Bratislava, Slovenská republika
lubomir.batka@flaw.uniba.sk

Olexij Meteňkanyč, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD.
Katedra teórie práva a filozofie práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6
811 00 Bratislava, Slovenská republika
olexij.metenkanyc@flaw.uniba.sk

Downloads

Publikované

2023-12-29

How to Cite

Batka, Ľubomír, & Meteňkanyč, O. (2023). Quo vadis postavenie transrodových ľudí na Slovensku? : (Správa z konferencie). ComenIUS, 3(2). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/808

Číslo

Sekcia

Správy z vedeckého života

Kategória