Cudzinci a vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov

Autori

  • Dávid Školník slovenská

Kľúčové slová:

cudzinci, pozemky, polnohosporadstvo, vnutorný trh EÚ

Abstrakt

Abstrakt

Predkladaný článok sa venuje právnej úprave nadobúdania vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom cudzincami, resp. cudzozemcami na Slovensku. V rámci výskumu poukazujeme na vývoj výnimiek zo zákazu nadobúdania poľnohospodárskej pôdy a približujeme špecifický spôsob prevodu vlastníckeho práva k nej v rokoch 2014 až 2019. Zároveň formulujeme úvahy de lege ferenda o možnosti sprísnenia voľného režimu nadobúdania vlastníckeho práva k tomuto druhu pozemkov ako súčasti prírodného bohatstva Slovenskej republiky, a to v nadväznosti na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 20/2014 a vybranú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.

Abstract

The presented article deals with the legal regulation of the acquisition of ownership rights to agricultural land by foreigners, or non-residents in Slovakia. In the course of the research, we point out the development of exceptions to the prohibition of the acquisition of agricultural land and approximate the specific method of transferring ownership rights to it between 2014 and 2019. Simultaneously, we formulate considerations de lege ferenda regarding the possibility of tightening the free regime of acquisition of ownership rights to this type of land as part of natural wealth of the Slovak Republic, in reference to the decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic under file no. PL. ÚS 20/2014 and selected case law of the Court of Justice of the European Union.

Downloads

Publikované

2023-12-29

How to Cite

Školník, D. (2023). Cudzinci a vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov. ComenIUS, 3(2). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/762