Verejný prísľub z pohľadu teórie a praxe

Autori

  • Erik Ploth Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt

V príspevku sa venujem problematike verejného prísľubu ako právneho úkonu, na základe ktorého vzniká záväzkový vzťah medzi sľubujúcim a oprávneným z verejného prísľubu, v prípade splnenia jeho podmienok. Analyzujem tento právny úkon z hľadiska jeho legislatívneho zakotvenia, z pohľadu teórie
občianskeho práva, a tiež z hľadiska rozhodovacej činnosti súdov, pričom poukazujem na konkrétne súdne konanie v spore o záväzok z verejného prísľubu zhrnúc rozhodnutia súdu prvej inštancie, odvolacieho a dovolacieho súdu, ktoré dotvárajú celkový profil tohto inštitútu.

Downloads

Publikované

2023-07-04

How to Cite

Ploth, E. (2023). Verejný prísľub z pohľadu teórie a praxe. ComenIUS, 3(1). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/509