Príčiny a prevencia vzniku nepovolených stavieb

Autori

  • Viera Jakušová Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Kľúčové slová:

stavebné právo, stavebný zákon, nové stavebné predpisy, nepovolená stavba, príčiny vzniku nepovolených stavieb, prevencia

Abstrakt

Článok analyzuje príčiny vzniku nepovolených stavieb, vhodnosť prevencie proti ich vzniku a posudzuje dostatočnosť právnych nástrojov v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré môžu slúžiť na uvedenie nepovolených stavieb do súladu s platnými a účinnými právnymi predpismi v Slovenskej republike. Príspevok prináša aj návrhy na zlepšenie týchto právnych nástrojov reflektujúc na novú právnu úpravu stavebných predpisov

Downloads

Publikované

2023-07-04

How to Cite

Jakušová, V. (2023). Príčiny a prevencia vzniku nepovolených stavieb . ComenIUS, 3(1). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/506