Mikušová, J. “Skončenie pracovného Pomeru Z dôvodu porušenia Pracovnej disciplíny”. ComenIUS, roč. 3, č. 1, júl 2023, https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/508.