Mikušová, J. (2023). Skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. ComenIUS, 3(1). Cit z https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/index.php/ComenIUS/article/view/508